نتیجه دیدار دوستانه

 

🔴 دیدار دوستانه در ورزشگاه هویزه

💢امید های نهال شمیران ۲ - ۳ نوجوانان ایرانمهر
⚽️گل ها: مسلم رجبی(۲گل)، علیرضا تازیکه