نتیجه دیدار دوستانه

 

 

🔴 نتیجه دیدار دوستانه دو تیم راه آهن و شهرداری قدس

 

💢 جوانان راه آهن ۳
💢 جوانان شهرداری قدس ۱